Ga naar Dux home

Voorzitter Raad van Toezicht

6557 Terre des Hommes Den Haag Raad van Toezicht 40 uur p/w

Dux International zoekt voor haar opdrachtgever, Terre des Hommes, een

Voorzitter Raad van Toezicht

Organisatie | Organisation

Terre des Hommes strijdt tegen kindermisbruik, seksuele uitbuiting, kinderhandel, kinderarbeid en biedt noodhulp. Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Dat doen zij samen met (lokale) organisaties, familie en anderen in hun omgeving / gemeenschap.

Terre des Hommes Nederland strijdt tegen de uitbuiting van kinderen in vier regio’s: Azië, Afrika, Europa en het Midden-Oosten. Ze werken veel samen met lokale partners, zo blijft er goed zicht op de plaatselijke problemen. De partners van Terre des Hommes kennen de cultuur en weten hoe ze kinderen die worden uitgebuit het beste kunnen helpen. Hierdoor kunnen de programma’s weer beter georganiseerd worden. Er zijn meerdere regiokantoren. Daar werken vooral mensen uit het land zelf. Zij bieden ondersteuning aan en werken samen met lokale partners om projecten en programma’s volgens professionele standaarden uit te voeren.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

De dagelijkse leiding van Terre des Hommes ligt bij de directeur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur dit doet conform de visie, missie en maatschappelijke opdracht van de stichting, volgens de richtlijnen van good governance. De Raad neemt een inspirerende proactieve houding aan en bepaalt de agenda en prioriteiten, in nauwe afstemming met de directeur. De Raad van Toezicht ziet het als haar verantwoordelijkheid om de ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied kindermisbruik, te beschouwen en hierover met de directeur van gedachten te wisselen.


De Raad stimuleert, motiveert en faciliteert de directeur en biedt een forum voor verantwoording in dialoog. Uitgangspunt en basis zijn het wederzijds vertrouwen en respect tussen de directeur en de leden van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht weten een goed evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid bij het werk van de stichting en bestuurlijke afstand.


De raad investeert in goede verstandhoudingen, is kritisch naar zichzelf en evalueert met regelmaat haar eigen functioneren.


Conform de statuten bestaat de Raad van Toezicht tenminste uit tenminste vijf personen welke benoemd worden voor een periode van vier jaar en vervolgens maximaal nog eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar kunnen worden herbenoemd.


De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij benoeming dient men zich ervan te vergewissen dat daaraan geen tegenstelling of verstrengeling van belangen in de weg staan of in de voorzienbare toekomst zullen staan.

Leden van de RvT worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om bij het beleid van de directie en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan. De leden van de RvT zijn bij ontstentenis van de directie in staat en gemachtigd maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.


De Raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de Raad.


Taken
De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft de volgende specifieke taken en verantwoordelijkheden:

  • De voorzitter onderhoudt contact met en fungeert als klankbord van de directeur en waarbij hij/zij de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte houdt. Daarin moet een goed evenwicht gevonden worden tussen inlevende betrokkenheid en bestuurlijke distantie;
  • De voorzitter is procesverantwoordelijk binnen de Raad van Toezicht;
  • De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt dat voldoende tijd beschikbaar is voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;
  • De voorzitter ziet toe op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht door oog te hebben voor de input en standpunten van anderen, door zorg te dragen voor een veilige omgeving van besluitvorming en te streven naar optimale participatie van alle leden van de Raad van Toezicht;
  • De voorzitter initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de bestuurder inclusief de werkgeversfunctie;
  • De voorzitter draagt zorg voor het onderhouden van de contacten vanuit de Raad van Toezicht met de Ondernemingsraad;
  • De voorzitter waarborgt de hoogst mogelijke normen op het gebied van integriteit en Child Safeguarding.


Voorwaarden

  • De Raad van Toezicht komt minstens vier keer per jaar bij elkaar en daarnaast ook buiten vergaderingen als daartoe aanleiding is.
  • Terre des Hommes zoekt een voorzitter die bereidt is om zich onbezoldigd in te zetten.

Wij zoeken | Job requirements

De huidige voorzitter zal per 1 maart a.s. zijn functie neerleggen. Derhalve zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter.


De voorzitter beschikt over bestuurlijke en maatschappelijke kennis en ervaring, over strategisch vermogen, over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht. Hij/zij heeft voldoende gezag en uitstraling om de directeur en de leden van de Raad van Toezicht te binden, aan te spreken en wanneer noodzakelijk in te grijpen. Daarnaast vragen we een creatieve inslag, intrinsieke motivatie en de bereidheid om mee te denken over vernieuwende concepten.


De voorzitter is een faciliterend en verbindend leider, is een teambuilder en een bruggenbouwer, die in staat is om de meningen en eventuele tegenstellingen binnen de Raad van Toezicht op constructieve wijze tot besluitvorming te brengen. De voorzitter beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is een empathisch en bevlogen mens, die in staat is om met de directeur, de leden van de Raad van Toezicht en andere adviesorganen een relatie aan te gaan op basis van respect en vertrouwen.


Hij/zij beschikt over voldoende tijd om naast de reguliere vergaderingen ook overleg te voeren met de directeur, en hem als klankbord met raad terzijde te staan.


De voorzitter heeft een breed zakelijk profiel met ervaring en aantoonbare affiniteit binnen een NGO. Eerdere ervaring als toezichthouder en als voorzitter zijn een pré. Uiteraard onderschrijft de nieuwe voorzitter de doelstellingen, en het werk van Terre des Hommes. De voorzitter onderschrijft de kernwaarden en de cultuur passend bij een NGO. De voorzitter heeft geen belangen die strijdig kunnen zijn met de belangen van Terre des Hommes en is van onbesproken gedrag.


Meer informatie
Terre des Hommes zet zich in het bijzonder in voor de veiligheid van kinderen en kwetsbare personen en accepteert geen enkele vorm van (kinder)mishandeling. Elke medewerker van Terre des Hommes is gebonden aan het beleid inzake kinderbescherming en bescherming tegen seksuele uitbuiting en misbruik (PSEA), onderdeel van onze gedragscode. Maatregelen ter bescherming van kinderen maken deel uit van ons selectie- en wervingsproces.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op