Ga naar Dux home

Voorzitter Raad van Toezicht

6955 Stichting Amsterdam 750 Raad van Toezicht 40 uur p/w

Dux International zoekt voor haar opdrachtgever Stichting Amsterdam 750 een


Voorzitter Raad van Toezicht


Op 27 oktober 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Dat gaat een jaar lang groots en gezamenlijk gevierd worden, beginnend op 27 oktober 2024. Vanaf die dag is er elke dag iets te beleven in aanloop naar de verjaardag van de stad. Stichting Amsterdam 750 geeft Amsterdammers de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe ze invulling willen geven aan de 750ste verjaardag van de hoofdstad. We doen dat door ideeën vanuit de stad te stimuleren en waar mogelijk ook te subsidiëren. De activiteiten, programma’s en projecten die de Stichting (zowel materieel als immaterieel) en nieuwe verbindingen en bieden een podium aan lokaal talent.

Stichting Amsterdam 750 is een onafhankelijke stichting, opgericht door de Gemeente Amsterdam om mede uitvoering te geven aan het Programmaplan Amsterdam 750, waarin de gemeentelijke ambities voor het jubileumjaar beschreven staan. De Stichting legt zich toe op drie hoofdtaken.

De Stichting is verantwoordelijk voor de beoordeling van subsidieaanvragen op basis van de Subsidieregeling Stichting Amsterdam 750 en de verdeling van publiek geld op basis van transparante voorwaarden. De Stichting verleent subsidie in mandaat namens het college van B&W van de gemeente Amsterdam. De Stichting is onafhankelijk in haar oordeel over de ingediende initiatieven en laat zich hierbij adviseren door een Adviesraad, bestaande uit een roulerende pool van Amsterdammers met relevante achtergrond en ervaring.

Daarnaast is de Stichting aanjager van ideeën en initiatieven vanuit de stad, met oog voor wat er speelt en waar behoefte aan is. Daarom wordt extra tijd en aandacht besteed aan zgn. unusual suspects die vaak minder goed op de hoogte zijn van gemeentelijke subsidiemogelijkheden.

Tot slot is de Stichting Amsterdam 750 een verbinder tussen initiatieven, organisaties en personen om nieuwe samenwerkingen en stedelijke netwerken te laten ontstaan en om een zo representatief mogelijk geheel van aanvragen te honoreren.

Organisatie | Organisation

Een klein en enthousiast team is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken: een creatief directeur (16 u per week, vacature), een zakelijk leider (32 u per week), een communicatiemedewerker (16 uur per week) en een bureaumedewerker (16 uur per week). Voor de uitvoering van de subsidieregeling wordt samengewerkt met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).


De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal vijf personen. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam uitsluitend op voordracht van de Raad van Toezicht, het Bestuur gehoord hebbend. Bij de benoeming van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar diversiteit in haar samenstelling onder meer voor wat betreft verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, afkomst en persoonlijkheidskenmerken.


De leden van de Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht hebben voldoende tijd beschikbaar om op adequate wijze invulling te geven aan hun taak als Raad van Toezicht lid en hebben in voorkomende gevallen voldoende flexibiliteit in hun agenda om op korte termijn bijeen te komen. Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren.


Expertisegebieden
De Raad van Toezicht hecht eraan dat de volgende expertisegebieden (in willekeurige volgorde) goed zijn vertegenwoordigd:

 • Financiële en bedrijfskundige expertise
 • Juridische expertise
 • Bestuurlijke en/of politieke ervaring op landelijk niveau
 • Communicatie en evenementen
 • Culturele diversiteit

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

Benoeming
Een lid van de Raad van Toezicht treedt af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, en is vervolgens eenmaal herbenoembaar. Herbenoeming is slechts mogelijk aansluitend aan de eerste termijn. Benoemingen behoeven voorafgaande goedkeuring van het College van B&W van de gemeente Amsterdam.


Vergaderingen
De Raad van Toezicht vergadert ten minste twee keer per jaar waarvan één keer per jaar is bestemd voor het goedkeuren van het jaarplan en de begroting van de Stichting. Eén keer per jaar is bestemd voor de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening. De Raad van Toezicht vergadert voorts zo dikwijls de voorzitter, twee leden van de Raad van Toezicht of het Bestuur het nodig acht(en). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.


De taken van de voorzitter

 • De voorzitter onderhoudt contact met en fungeert als klankbord van het Bestuur waarbij hij/zij de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte houdt. Daarin moet een goed evenwicht gevonden worden tussen inlevende betrokkenheid en bestuurlijke distantie;
 • De voorzitter is procesverantwoordelijk binnen de Raad van Toezicht;
 • De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zorgt dat voldoende tijd beschikbaar is voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming;
 • De voorzitter ziet toe op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht door oog te hebben voor de input en standpunten van anderen, door zorg te dragen voor een veilige omgeving van besluitvorming en te streven naar optimale participatie van alle leden van de Raad van Toezicht.

Wij zoeken | Job requirements

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende eigenschappen:

 • Analytisch inzicht;
 • Positief-kritische, constructieve houding;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Rolbewust en reflectief;
 • Teamspeler/samenwerkend.


Daarnaast beschikt de Raad van Toezicht als geheel over kennis van- en affiniteit met:

 • De doelstellingen en het werkterrein van de Stichting;
 • De maatschappelijke en lokaal-politieke context waarin de Stichting functioneert;
 • Communicatie;
 • Financiën en bedrijfsvoering;
 • Juridische en fiscale aangelegenheden;
 • Amsterdam en zijn bewoners.


In dit samenstel van eigenschappen wordt voorzien door de afzonderlijke profielen voor de leden van de Raad van Toezicht, die bij de selectieprocedure worden gehanteerd. De voorzitter voldoet aan dezelfde eigenschappen, achtergrond en kenniseisen als de overige leden van de Raad van Toezicht.


Profiel voorzitter Raad van Toezicht

 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in een professionele maatschappelijke organisatie, de publieke sector en/of het bedrijfsleven;
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, mede in de publieke context waarin de Stichting functioneert;
 • Procedure-gevoeligheid (weten wanneer welke procedure gevolgd moet worden, actief op de hoogte zijn van de belangrijkste spelregels);
 • Vervult een actieve rol in het maatschappelijk leven en beschikt over maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 • Warm hart voor Amsterdam. Beschikt over een relevant netwerk en is bereid dit in te zetten voor Stichting Amsterdam 750;
 • ‘natuurlijk overwicht’; een toegankelijke persoonlijkheid die goed in staat is verbinding te leggen met de andere leden van de Raad van Toezicht, bestuur en medewerkers;
 • Tact en souplesse;
 • Consensusgerichte instelling;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Geen tegenstrijdig belang;
 • Aantoonbare sterke band met Amsterdam.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op